A webáruházban kizárólag viszonteladókat áll módunkban kiszolgálni! Amennyiben Ön nem az, de vásárolni szeretne, kérem, az elérhetőségeink valamelyikén keresse kollégáinkat!

Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

I. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Ez a tájékoztató a P.O.P. Értékesítésfejlesztési Kft. viszonteladó üzleti partnerei által a webshopban és/vagy a boltokban történő helyszíni vásárlás során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy Ön személyes adatainak és hozzájárulásának megadását megelőzően teljes mértékben tisztában legyen az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az Önt megillető jogosultságokkal (továbbiakban: „Tájékoztató”).

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

 

II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az Ön által megadott személyes adatok kezelője:

P.O.P. Értékesítésfejlesztési Kft.

székhely: 1112 Budapest, Nagyszalonta utca 35. fszt. 1.,

és levelezési cím: 1590 Budapest Pf.: 88

E-mail: ugyfelszolgalat@popkft.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Szaniszló Miklós,

Elérhetőségei: szaniszlo.miklos@popkft.hu, +36-30-655-8400

(továbbiakban: „Adatkezelő”).

 

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

1.1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat üzleti partnerei minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében, az üzleti partner felhasználói profiljának létrehozására, a megrendelések leadásának megkönnyítésére, kapcsolattartásra, számlázásra és a megrendelt termékek kiszállítására, reklamáció intézésére használja fel.

1.2 A kezelt adatok köre

Az adat típusa

Az adat felvételének indoka

felhasználó név

Az adatbázisban történő azonosításhoz szükséges

jelszó

Az adatbázisban történő azonosításhoz szükséges

üzleti partner email címe

A kapcsolattartáshoz szükséges

kapcsolattartó neve, telefonszáma, mobiltelefonszáma, fax száma

Az Adatkezelő és a kijelölt kapcsolattartó közötti kapcsolattartáshoz szükséges

megrendelt termékek adatai

a megrendeléshez elengedhetetlenül szükséges

üzleti partner neve, adószáma, számlázási címe

a számla kiállításához elengedhetetlenül szükséges

szállítási cím

a termék kiszállításához elengedhetetlenül szükséges

Ön feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy a fenti személyes adatok vonatkozásában Ön az érintett személy, aki az adatkezeléshez való hozzájárulás megadására jogosult, vagy más érintett személy személyes adatait jogszerűen kezeli és továbbítja az Adatkezelőnek.

1.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ön által képviselt üzleti partner az egyik fél vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön által képviselt üzleti partner kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b) pont].

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az egyedi termékvásárlások teljesítését követően is megőrzi a további megrendelések lebonyolításának a megkönnyítése érdekében. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amely szerint beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatoknak az Adatkezelő által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja].

1.4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az egyedi termékvásárlási szerződések teljesítésére vonatkozó adatokat a jogszabályokban előírt elévülési idő elteltéig őrzi meg, ezt követően pedig az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását az Adatkezelő fenti e-mail címére küldött levelében bármikor visszavonhatja.

IV. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK, ADATFELDOLGOZÓK

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai (ügyvezető, értékesítési vezető, területi vezetők) ) férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

ObiServer Kft.

Székhely: 2660 Balassagyarmat, Zeke Kálmán utca 46/2.

Az adatfeldolgozó által végzett technikai művelet: informatikai rendszer üzemeltetése

 

V. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE, HATÓSÁGI ADATSZOLGÁLTATÁS

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adhatja át az Ön személyes adatait más részére, ha az adatok továbbítása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Így például, amennyiben az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása, vagy a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 

VI. AZ ADATBIZTONSÁGOT SZOLGÁLÓ TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő a személyes adatokat saját szerverén tárolja.

 

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét az alábbiak szerint.

 1. 1. Általános intézkedések
 • A P.O.P.-nál adatvédelmi tisztviselő került kinevezésre.
 • A P.O.P. munkavállalói számára kötelező belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, eljárások, ügyvezető igazgatói utasítások állnak rendelkezésre.
 • A személyes adatok kezelésére feljogosított munkavállalók titoktartási kötelezettséget vállaltak.
 • A személyes adatok kezelésére feljogosított munkavállalók adatvédelmi képzésben részesültek.
 • Csak az illetékes munkavállalók férhetnek hozzá az adatkezeléssel érintett informatikai rendszerekhez.
 • Harmadik felek személyes adatokhoz való hozzáférésének biztosítása ellenőrzött módon történik.
 • A biztonsági személyzet és a takarító személyzet és a portaszemélyzet körültekintően került kiválasztásra.
 1. 2. Fizikai hozzáférés ellenőrzése
 • A P.O.P.-nál biztosított azon területek fizikai védelme, ahol azok az adathordozók találhatók, amelyeken személyes adatokat tárolnak.
 • Az épületben biztonsági riasztórendszer működik, amely a munkaidő után is biztosítja a betörés elleni védelmet.
 • A szerverszobába való jogosulatlan belépést riasztórendszer akadályozza.
 • Az iroda helyiségeket az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségtől ajtó választja el.
 • Harmadik felek (látogatók, ügyfelek, takarítószemélyzet, alvállalkozók stb.) az iroda helyiségekbe csak belépési engedéllyel léphetnek be. Harmadik felek belépési jogosultsága megfelelően szabályozott.
 • A személyes adatok kezelése kulccsal zárható iroda helyiségekben történik.
  • A kulcsokhoz való hozzáférési és használati jogosultság korlátozott.
 1. 3. Az adatokhoz való hozzáférés és a felhasználók ellenőrzése
 • A P.O.P.-nál csak azok a munkavállalók kapnak hozzáférést a személyes adatokhoz, akiknek az munkaköri feladatuk ellátása érdekében szükséges.
 • A munkavállalók személyes adatokhoz való hozzáférése hozzáférési jogosultságok kiosztásával történik.
 • A hozzáférési jogok kezelését rendszergazda végzi. Az azonosítók kiadása és megőrzése szabályozott.
 • Felhasználónevek és jelszavak védenek minden eszközt.
 • Az egyes számítógépek zárolása biztosított.
 • Az adatok és a programok felhasználói kóddokkal vannak védve.
 • A belső hálózatok védelme a jogosulatlan hozzáféréssel szemben biztosított (pl. tűzfalakkal).
 • A víruskeresők telepítésre kerültek, és azok karbantartása folyamatos az adatkezeléshez használt minden eszközön.
 • Az alkalmazásokhoz való hozzáférés dokumentáltan történik. A hozzáférések és a fájlok használatának naplózása biztosított (különösen az adatok bevitele, módosítása, törlése és megsemmisítése).
 • Az összes törölhető adat az összes érintett elektronikus adathordozóról (pl. laptopok, merevlemezek, CD-k, DVD-k, USB csatlakozók, szalagok, lemezek, memóriakártyák, stb.) törlésre vagy megsemmisítésre kerül a törlésre előirányzott határidő lejártakor.
 1. 4. Az adattovábbítás ellenőrzése
 • A P.O.P.-nál bérelt vonalak és/vagy VPN kapcsolatok kerülnek alkalmazása.
 • A P.O.P. eszközein megfelelő szűrők alkalmazása (URL-szűrő, e-mail mellékletek szűrése stb.) biztosított.
 1. 5. Az adatrögzítés ellenőrzése
 • A P.O.P.-nál az adatok bevitelére, módosítására és törlésére vonatkozó jogok kiadása szabályozott eljárás alapján történik.
 • Az adatok bevitelének, módosításának és törlésének nyomon követése az egyéni felhasználónevekkel történik.
 • Az adatfeldolgozás elektronikus rögzítése, különös tekintettel az adatok felhasználására, módosítására és törlésére (ellenőrzési nyomvonalak)
 • Alkalmaznak szabályokat a fájlok rendszerezésére.
 1. 6. Rendelkezésre állás ellenőrzése
 • A hardverek és szoftverek központilag kerülnek beszerzésre
 • Az összes használt szoftver naprakészen tartása (pl. frissítésekkel, javításokkal, probléma-megoldással stb.)
 • A szerver külön biztonsági rendszerrel ellátott szerverhelyiségben vagy adatközpontban van felállítva.
 • A szerver helyiségben szünetmentes tápegység működik.
 • Légkondicionáló berendezés a szerver helyiségekben.
 • A szerver szobák hőmérsékletének és páratartalmának monitorozására szolgáló eszközök
  • Második (csere) szerver egy, a fő szerver helyétől eltérő telephelyen
  • Az adatok helyreállíthatóságát az adatok tükrözése, illetve rendszeres időközönként biztonsági másolatok készítése biztosítja.
  • Vészhelyzeti terv megléte (biztonsági készenléti terv, adatok helyreállításának tesztelése)
 1. 7. Adatok szétválasztása
 • A P.O.P.-nál az üzleti partnerek logikai szétválasztása megtörtént.
 • Az éles és a teszt rendszer elkülönítése
 • Az adatbázisokhoz fűződő jogok meghatározása
 • Rendeltetés-/adatmező-hozzárendeléssel ellátott adatkészletek
 1. 8. Monitoring
 • A P.O.P.-nál az adatkezelés biztonságának fenntartása érdekében legalább évente egy alkalommal a fentebb említett technikai és szervezeti kérdések hatékonyságának felmérésére és értékelésére kerül sor.
 1. 9. Adatfeldolgozók igénybevétele
 • A P.O.P. által igénybevett adatfeldolgozók megfelelő gondossággal kerültek kiválasztása.
 • Az adatfeldolgozókkal megkötött, a GDPR-nak megfelelő szerződések rendelkezésre állnak.
 • Az adatfeldolgozói szerződésekben az adatfeldolgozók garantálták a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáló technikai és szervezési intézkedések alkalmazását.
 • A P.O.P. külön engedélyének előzetes megszerzése szükséges további adatfeldolgozó alkalmazása esetén.
 • A további adatfeldolgozókra ugyanazok a kötelezettségek és szerződéses rendelkezések vonatkoznak, mint az adatfeldolgozóra az adatkezelő adatai vonatkozásában.
 1. 10. Adatkezelési nyilvántartások vezetése
 • A P.O.P.-nál az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységek nyilvántartása a GDPR rendeletben foglaltak szerint történik.
 • A P.O.P.-nál alkalmazott belső nyilvántartások: adatkezelési nyilvántartás, adatfeldolgozási nyilvántartás, adattovábbítási nyilvántartás, adatvédelmi incidens nyilvántartás

 

VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

Ön az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

Az Adatkezelő az Ön tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi az Ön részére.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön az Adatkezelő fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányosan személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy jelszavát.

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben értesíti.

3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;

e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Ha az Adatkezelő a személyes adatait másnak is továbbította, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja a további adatkezelőket/adatfeldolgozókat arról, hogy Ön kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

4. Az adatok zárolásához/ korlátozásához való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6. A tiltakozáshoz való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ön ezen tiltakozását az Adatkezelő által email-en keresztül megküldött hírlevelekben elhelyezett linkre történő kattintással is kifejezetheti, amelynek következtében az Adatkezelő a továbbiakban nem küld Önnek hírlevelet.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Adatkezelő nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

Amennyiben az Adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy Önt előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

VIII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

Ön a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

IX. A TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosításáról Önt email útján értesíti az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén.

X. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az Ön személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), amelynek hatályos szövege amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv